รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
แผนปฏิบัติการ62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
โครงการ ปีงบประมาณ 2562
1. พัฒนางานวิชาการ
2. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ทัศนศึกษา
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย
6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8. กิจกรรมวันสำคัญ
9. พัฒนางานห้องสมุด
10. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา
11. พัฒนาบุคลากร
12. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระศิลปะ
13. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงาน
14. ลูกเสือ
15. พัฒนาการเงิน บัญชีและพัสดุ
16. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
17. พัฒนางานแผนงาน
18. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
19. โรงเรียนคุณธรรม
20. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
21. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
22. เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด
23. พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสุขศึกษา
24. โครงการนิเทศภายใน
25. งานสาธารณูปโภค
26. พัฒนาอาคารสถานที่
27. ส่งเสริมสุขภาพ
28. บริหารแบบมีส่วนร่วม
29. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์
30. พัฒนางานสารบรรณ
1รายงานผลโครงการพัฒนางานวิชาการ-ปี-62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.77 KB
2รายงานผลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ-62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.1 KB
3รายงานผลโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.39 KB
7รายงานผลการดำเนินโครงพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538.36 KB
8รายงานโครงการ-กิจกรรมวันสำคัญ-62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 449.07 KB
9รายงานโครงการพัฒนางานห้องสมุด62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 488.6 KB
10รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.96 KB
13รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงาน 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.62 KB
15รายงานโครงการพัฒนาการเงิน บัญชีและพัสดุ 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.59 KB
16รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.65 KB
17รายงานโครงการพัฒนางานแผนงาน 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.29 KB
18รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.22 KB
24รายงานผลโครงการนิเทศ-ปี-62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 777.42 KB
25รายงานโครงการงานสาธารณูปโภค 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.42 KB
26รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.08 KB
27รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.92 KB
29รายงานโครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.44 KB
30รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนางานสารบรรณ 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.38 KB
5รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 624.86 KB