ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงเรียนหรือไม่
1 .
มากที่สุด
57.14  % 
2 .
มาก
42.86  % 
3 .
ปานกลาง
0  % 
4 .
น้อย
0  % 
5 .
น้อยที่สุด
0  % 

  ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนผู้ร่วมโหวดทั้งหมด 7 ท่าน