ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 191000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 1598000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 780000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 1945000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2524
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 191000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2525
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 87,360
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 218,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 70000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 120000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดนตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..