ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 – 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ธูปพนม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายชลิต พุ่มชูศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ สุวรรณปักษิณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล บุญอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ สุขดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา จูอาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัช อุดคำมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนายการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564
เบอร์โทรศัพท์ : 0979499556
อีเมล์ : jomyuth1055@gmail.com