พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

   1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
    2. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
    3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
    4. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    5. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเป้าหมาย (Goal)
   
   1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
   2. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณและเป็นมืออาชีพ
   4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   5. สถานศึกษามีภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา