ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เดิมชื่อโรงเรียนทุ่งโพธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2523 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2536
            โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรบนพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก คุณลุงทิพย์ คุณป้าบุญมา ทองกุล, คุณลุงสุดตา คุณป้าประสาน ดลสา,กำนันเต็ง คุณป้ามาลัย ไชยมหาพฤกษ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา เป็นโรงเรียนระดับตำบล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการบริหารโรงเรียน แบบสหศึกษา นักเรียน ไป - กลับ มีนักเรียนบางส่วนจะพักที่บ้านพักนักเรียน ในกรณี   เกิดภัยทางธรรมชาติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน โดยมี นายศักดิ์ เกียรติก้อง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายอำเภอตะพานหิน พร้อมด้วย นายผิน ต่วนชะเอม ขณะนั้นดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอตะพานหิน ได้มาประชุมกันเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการ และได้แต่งตั้งกำนันสวัสดิ์ หงษ์ดวง เป็นประธานกรรมการ
            ปีการศึกษา 2523 เปิดทำการเรียนการสอน ปีแรกมีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1  จำนวน 2 ห้องเรียน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1 ห้องเรียน และ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 1 ห้องเรียน เมื่ออาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกสร้างเสร็จจึงย้ายนักเรียน ทั้งสองห้องเรียนมาเรียนรวมกันภายในโรงเรียน มีครู - อาจารย์ จำนวน 5 คน
            ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 - 2532 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารเรียน ชั่วคราว อาคารเรียนถาวร และ โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน จนเพียงพอที่จะให้นักเรียนได้เข้าศึกษาอย่างเต็มที่ ต่อมาปีการศึกษา 2534 ได้รับงบประมาณ จากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 108 อีก 1 อาคาร
            ปีการศึกษา 2536 ได้รับงบประมาณจาก พ.ต.ท.สานิตย์ สุรังษี  ส.ส.  พิจิตร เขต 2 อนุเคราะห์สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา
            ปีการศึกษา 2538 ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทย์ – คณิต,  ศิลป์ – อุตสาหกรรม, ศิลป์ – คหกรรม
        ปีการศึกษา  2545  ได้รับงบประมาณ จากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคารโรงอาหาร
300 ที่นั่งจำนวน 1 หลังและจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คัน
            ปีการศึกษา 2546 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
            ปีการศึกษา 2547 ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
            ปีการศึกษา 2548 ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
            ปีการศึกษา 2549 ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลยอดเยี่ยม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยมโครงการสานสายใยครูและศิษย์ โดยใช้กิจกรรมแนะแนวการเรียนรู้ รางวัลดีเด่นการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2548
           ปีการศึกษา 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. ได้รับรางวัลดีเด่นการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2549
           ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลดีเด่น การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2550 และประจำปีพุทธศักราช 2551 ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
           ปีการศึกษา 2553 ได้รับรางวัลดีเด่น การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2552
           ปีการศึกษา 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ.รอบ2