กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศรีไพร จันทร์ทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม
ครู คศ.3