กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศรีไพร จันทร์ทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ