กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ