กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ