คณะผู้บริหาร

นายภิญโญ ขาวพราย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพศาล เชษฐนรงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวิเชียร เทพโสภา
ฝ่ายกิจการนักเรียน