ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 920) 17 พ.ค. 65
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 821) 11 เม.ย. 65
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 4008) 08 ก.ค. 64
กิจกรรมการออม (อ่าน 4014) 08 ก.ค. 64
การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4140) 21 พ.ค. 64
การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563-2565 (อ่าน 7417) 08 ก.ค. 63
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7317) 08 ก.ค. 63
การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7211) 08 ก.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7208) 12 เม.ย. 63
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภา (อ่าน 7560) 16 พ.ค. 62
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 7618) 16 พ.ค. 62
จดหมายข่าว (อ่าน 7648) 16 ม.ค. 62
การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (อ่าน 8322) 21 ก.ค. 59
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (อ่าน 8039) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. (อ่าน 8284) 05 พ.ย. 56