วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)
         
          
“โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
           Thungphopittaya School is a society of learning together with morality
 leading to Sufficiency Economy Philosophyปรัชญาโรงเรียน      
     

          สุโข    ปญญา    ปฏิลาโภ   (ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข)