กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขวัญชนก ช้างเจริญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบดินทร์ สุขแพทย์
ครูชำนาญการ

นายณัทฐพล ภู่ระหงษ์
ครูคลังสมอง