กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา เอี่ยมราคิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขวัญชนก ช้างเจริญ
ครู

นายณัทฐพล ภู่ระหงษ์
ครูคลังสมอง

นายบดินทร์ สุขแพทย์
ครู