กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวันเพ็ญ เทพโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกานดา หว้าสุวรรณไพศาล
พนักงานราชการ