คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวุธ ไชยมหาพฤกษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์ ลืออ้าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา โพพา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม จันทร์ขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี สังฆรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดประวิทย์ จนฺทวณฺโณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร โลหะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ