คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร เทพโสภา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ จันทร์ทักษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรมน โตเทศ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ชัย ถั่วอรัญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณพนัช ปานแดง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชกรพรรณกนก พูแดง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่้งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกูล ทับกลิบ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่อต้านยาเสพติด
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิชานาถ คงประทีป
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัณฐมณี สังเกตจิต
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณกร สีทานวล
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายป้องกันเอดส์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัสสร อินทวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชนะชัย เขียววิลัย
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา ผลในเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวัตร เดี่ยวชัยภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายบริการพิเศษ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐสุดา ดิษฐรอด
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวราศินี จันทร์อ้น
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิตินันท์ อินเพลิน
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอวิกา ต่ายทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธำรงวุฒิ ศรัทธาคลัง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายทองนพคุณ เทาศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนัชกร ปานแดง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา ลำพา
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน (ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวณีย์ คำมา
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5