ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียน 1/2564
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
14 เม.ย. 64 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
24 ก.พ. 64 ถึง 25 ก.พ. 64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ชุดลูกเสือ เนตรนารี
03 ก.ย. 63 กิจกรรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตรอบด้าน 360 องศา

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
01 ก.ย. 63 ถึง 02 ก.ย. 63 กิจกรรมค่ายวิชาการฯ
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
21 ส.ค. 63 รับการนิเทศโครงงานคุณธรรม
โ่รงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
18 ส.ค. 63 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 ส.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ)
10 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ข้าราชการแต่งข้าราชการสีกากี นักเรียนแต่งชุดนักเรียน บุคลากร แต่งกายผ้าไทยสีฟ้า
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แต่งกายชุดนักเรียน
15 พ.ค. 63 ประชุมครู
13 พ.ค. 63 ครูลงเวลาปฏิบัติงาน
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 ก.พ. 63 ถึง 19 ก.พ. 63 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนในเขตพี้นที่บริการ
23 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดลูกเสือ เนตรนารี
17 ม.ค. 63 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน
16 ม.ค. 63 วันครู
09 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมคริสต์มาส (ภาคเช้า)
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
21 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
03 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา นักเรียนแต่งชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 62 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
26 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ชุดกีฬา
17 ก.ย. 62 ค่าย English Camp
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา