กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : penjuna@hotmail.com

นายวิเชียร เทพโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ