รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
แผนปฏิบัติการ2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 776.03 KB
โครงการ ปีงบประมาณ 2563
1.โครงการพัฒนางานวิชาการ
2.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
4. โครงการพัฒนางานห้องสมุด
5. โครงการทัศนศึกษา(ศึกษาแหล่งเรียนรู้)
6. โครงการกิจกรรมวันสำคัญ
7. โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. โครงการนิเทศภายใน
9. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย
10.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
11.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา
14. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการงานอาชีพ
15. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระศิลปะ
16. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสุขศึกษา
17. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18.โครงการพัฒนาบุคลากร
19.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
20. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
21.โครงการโรงเรียนคุณธรรม
22.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี
23.โครงการพัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ
24.โครงการพัฒนางานแผนงาน
25.โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์
26.โครงการบริหารจัดการศึกษาเชิงรุก
27.โครงการงานสาธารณูปโภค
28.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
29.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
30.โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม
31.โครงการพัฒนางานสารบรรณ
1รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการ-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 439.06 KB
2รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456.3 KB
3รายงานผลการดำเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 409.5 KB
4รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนางานห้องสมุด-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.38 KB
5รายงานผลการดำเนินโครงการการทัศนศึกษา-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.12 KB
6รายงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญ 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 647.26 KB
8รายงานผลการดำเนินโครงการนิเทศภายใน-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 770.57 KB
9รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.69 KB
10รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.87 KB
11รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.26 KB
12รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.82 KB
13รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.05 KB
14รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.05 KB
17รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.43 KB
23รายงานโครงการพัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.63 KB
24รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนางานแผนงาน-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.13 KB
25รายงานโครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.06 KB
26รายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการศึกษาเชิงรุก-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 546.61 KB
27รายงานโครงการงานสาธารณูปโภค 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.24 KB
28รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.83 KB
29.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 454.39 KB
30รายงานโครงการ-บริหารแบบมีส่วนร่วม 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.63 KB
31รายงานผลการดำเนินโครงการโครงการพัฒนางานสารบรรณ-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.69 KB