ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 596.1 KB 48581
ปก ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 48312
ประกาศเอกลักษณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 48264
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 64.31 KB 48505
sar2557ประชาสัมพัธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 48529
ใบกิจกรรม คำนวณคะแนน T Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 48244
ใบกิจกรรม การแปลความหมายของคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48257
สูตรคำนวณ ค่า T - Score Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.65 KB 48287
คำสั่งโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.39 KB 48435
บันทึกหลังการสอน ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 48392
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 48387
ฟอร์มประเมินโครงการ58 Word Document ขนาดไฟล์ 31.54 KB 48447
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48314
แบบประเมินนักเรียนที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 54.15 KB 48379
แบบประเมินลูกที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 48443
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2557 48161
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1-2557 48515
เอกสาร sar 57 แบบประเมิน15มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48383
เอกสาร sar 57 แนวทางประเมิน15มฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 48155
แผนพัฒนา 55-58 Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 48345