ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 596.1 KB 48593
ปก ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.32 KB 48314
ประกาศเอกลักษณ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 48276
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 64.31 KB 48507
sar2557ประชาสัมพัธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 48531
ใบกิจกรรม คำนวณคะแนน T Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 48256
ใบกิจกรรม การแปลความหมายของคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 48259
สูตรคำนวณ ค่า T - Score Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.65 KB 48299
คำสั่งโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.39 KB 48437
บันทึกหลังการสอน ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 16.95 KB 48404
ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 48389
ฟอร์มประเมินโครงการ58 Word Document ขนาดไฟล์ 31.54 KB 48459
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48326
แบบประเมินนักเรียนที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 54.15 KB 48391
แบบประเมินลูกที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 58.09 KB 48445
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 2557 48173
ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1-2557 48517
เอกสาร sar 57 แบบประเมิน15มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48385
เอกสาร sar 57 แนวทางประเมิน15มฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 48157
แผนพัฒนา 55-58 Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 48347